Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(2/6/2014) Thành tích của đội ngũ trí thức Khoa học – Công nghệ tỉnh Đồng Nai và kết quả xét chọn tôn vinh danh hiệu “Trí thức Khoa học – Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” ( lần 1) năm 2013.
Cập nhật: 02-06-2014 08:10
Thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai về xây dựng đội ngũ trí thức, về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã từng bước khắc phục cơ bản những khó khăn, hoàn chỉnh hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội, thực hiện tốt chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia vào tổ chức Liên hiệp Hội và phát huy được tiềm năng của đội ngũ trí thức, tổ chức được nhiều hoạt động khoa học công nghệ và đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, thể hiện được vai trò là cầu nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức của tỉnh.

 

Được thành lập từ năm 1996, qua gần 18 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận:
 Phát triển nhanh, mạnh tổ chức hội: Liên hiệp Hội có nhiều giải pháp tập trung củng cố kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên mới trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh, đặc biệt chú ý phát triển hội viên tập thể, hội viên hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục …. Hiện có 31 hội thành viên với hơn 12.343 hội viên và 02 hội viên tập thể. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp Hội được đầu tư nâng cao tiềm lực và cơ sở vật chất như: Trụ sở làm việc, hình thành Website, xuất bản Tờ tin và các tài liệu tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật, thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thi, hội thảo, giải thưởng, Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam hàng năm… xây dựng mô hình Văn phòng điện tử để hiện đại hóa công tác điều phối trong hoạt động của Liên hiệp Hội.
 Tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh các chủ trương, chính sách, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh, cống hiến trí tuệ và chất xám khoa học, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh:
 Liên hiệp Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, và các Sở ngành liên quan xây dựng Đề án “Tập hợp, phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức tỉnh Đồng Nai đến 2010, tầm nhìn đến 2020”, Kết quả nghiên cứu của đề án đã giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nắm được số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, làm cơ sở cho việc ban hành các chế độ, giải pháp để tập hợp và phát huy năng lực đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh một cách hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới của tỉnh khi đất nước đã hội nhập WTO. Tổ chức các buổi gặp mặt, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức Đồng Nai nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từ đó phấn đấu, sáng tạo và cống hiến. Phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các quy định của nhà nước, tổ chức các hội nghị để trí thức tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc Lần thứ X, XI và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ VIII, IX. Đóng góp tích cực trong công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách lớn của tỉnh, các chính sách về khoa học công nghệ, đóng góp sửa đổi hiến pháp 1992, nghiên cứu các đề tài khoa học, tham mưu đề xuất tỉnh xây dựng trụ sở cho Liên hiệp Hội, đề xuất chế độ đãi ngộ và tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu của tỉnh hàng năm…
 Thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nông dân. Liên hiệp Hội đã xây dựng Website, xuất bản Tờ tin Khoa học & Đời sống và các bản tin nội bộ của các hội thành viên. phát hành tới tận cơ sở xã phường và hội viên, các điểm thông tin cơ sở, thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, thông tin hoạt động khoa học công nghệ, tuyên truyền hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, giải đáp thắc mắc, thông tin về hoạt động Hội. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội còn chủ động phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan, Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội các tỉnh trong khu vực tổ chức nhiều hội thảo khoa học, mở các lớp tập huấn, họp mặt, lớp bồi dưỡng, các hội nghị giao ban miền, khu vực, giao ban toàn quốc tại Đồng Nai …tổ chức các hội thi, giải thưởng hàng năm: Giải thưởng Sản phẩm truyền thông khoa học công nghệ, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh nhằm thông qua hoạt động để phát triển hội viên mới, tuyên truyền phổ biến ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng công tác hội… thông tin về hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua, hưởng ứng tuần lễ biển đảo, tuyên truyền chủ quyền biển đảo và kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh … . Liên hiệp Hội phối hợp Sở Khoa học – Công nghệ, mỗi năm xuất bản hàng chục ngàn bản tin và các tài liệu về khoa học công nghệ, cử cán bộ trực tiếp xuống các địa phương, cơ sở triển khai hoạt động khoa học – công nghệ, hướng dẫn động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào học tập, công tác, lao động sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm khoa học – công nghệ góp phần thiết thực phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân … Mỗi năm, hàng ngàn trí thức tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động như: Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, tư vấn và khám chữa bệnh miễn phí, ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây nhà tỉnh thương, tích cực khuyến học khuyến tài, ủng hộ quỹ tiếp bước cho em đến trường…
 Liên hiệp Hội đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Y tế, Giáo dục – Đào tạo và các đơn vị liên quan… ký kết các chương trình liên tịch 5 năm và các chương trình phối hợp trong từng năm về phối hợp tổ chức  các hoạt động khoa học – công nghệ, tổ chức các cuộc thi, giải thưởng, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phối hợp thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội…
Sáng tạo trong hoạt động Nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ: Liên hiệp Hội chủ động đề xuất tỉnh cho thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng đề tài khoa học cấp cơ sở theo cơ chế 50/50: Các hội thành viên phấn khởi và hưởng ứng đông,  hàng năm hàng chục đề tài đăng ký được duyệt và thực hiện với kết quả tốt. Liên hiệp Hội đã thành lập được Hội đồng Khoa học công nghệ và đề ra Quy chế hoạt động của Hội đồng. thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo cơ chế 50/50, phát động các Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học –Công nghệ, Giải thưởng sở hữu trí tuệ WIPO, Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam hàng năm, các giải năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2013 đoạt 1giải WIPO, 1 giải Nhì, 1giải Ba, 1giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ, phối hợp với các hội thành viên tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm phát huy chất xám của đội ngũ trí thức tỉnh nhà.
Đẩy mạnh hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Trong những năm qua, Liên hiệp Hội thường xuyên cử nhân sự tham gia các Hội đồng khoa học của tỉnh, Hội đồng Tư vấn Xuất bản của tỉnh, Hội đồng Giải thưởng chất lượng tỉnh, Hội đồng xét thưởng Giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội đồng thẩm định Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT – XH các huyện. Tham gia phản biện, góp ý các chương trình, quy hoạch Kinh tế - Xã hội của các đơn vị hành chính của tỉnh, phản biện các báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh. Đã thực hiện được các phản biện xã hội theo yêu cầu của tỉnh. Các kết quả phản biện của LHH được tỉnh đánh giá cao.
Có được thành tích trên là nhờ đội ngũ trí thức toàn tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trí tuệ sáng tạo, cống hiến đầy tâm huyết, tạo sức mạnh trí tuệ tổng hợp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội trong những năm qua. Trong thành tích chung của đội ngũ trí thức toàn tỉnh, đặc biệt có công lao đóng góp tận tâm tận lực của nhiều trí thức tiêu biểu. Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh Danh hiệu “Trí thức Khoa học – Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”; tỉnh Đồng Nai đã thành lập Hội đồng xét chọn Danh hiệu “Trí thức Khoa học – Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã xét chọn và đề nghị tỉnh tôn vinh Danh hiệu “Trí thức Khoa học & Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” Lần 1 năm 2013 cho 07 trí thức tiêu biểu, đó là:
IMGffftonđvuhuy_5841 [Desktop Resolution].jpg
 1. Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ CKI Ngô Đức Đễ: Sinh năm 1955 Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - trực tiếp điều trị và cứu sống hàng ngàn bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp hiểm nghèo, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực hiện hiệu quả cao.
2. PGS.TS.NGND Huỳnh Văn Hoàng: Sinh năm 1937 Hiện là Chủ tịch Viện khoa học và công nghệ Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, được UBND tỉnh Đồng Nai cử làm Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Là trí thức ngoài tỉnh có nhiều đóng góp về phản biện khoa học các dự án do UBND tỉnh giao Liên hiệp Hội phản biện.
 3. TS. NGƯT Nguyễn Thị Thu Lan: Sinh năm 1953. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Là thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh, là Đại biểu HĐND Nhiệm kỳ 2011- 2016. Hướng dẫn nhiều luận văn Thạc sỹ, giáo dục học. Có nhiều đóng góp hiệu quả cho tập hợp và phát huy trí thức khoa học công nghệ Đồng Nai.
  4. PGS.TS Phạm Văn Sáng: Sinh năm 1958, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ. Đã nỗ lực cùng với tập thể sở khoa học – công nghệ KH&CN 10 năm liên tiếp luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Có nhiều sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học đóng góp trong hoạt động khoa học – công nghệ của tỉnh.
5. TS.NGND Đỗ Hữu Tài: Sinh năm 1948, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng - Chủ tịch Hội từ thiện tỉnh. Có nhiều thành tích trong đổi mới tại trường Đại học Lạc hồng, trường 5 năm liền vô địch quốc gia Robocon. 

6. TS Nguyễn Đức Thạch: Sinh năm 1936, nguyên Chủ tịch Hội Hóa học tỉnh- Tham gia giảng dạy, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho tỉnh nhà. Lãnh đạo Hội Hóa học Đồng Nai phát triển nhanh về hội viên và tổ chức được nhiều hoạt động, đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp Hội.

7. TS. Huỳnh Văn Tới: Sinh năm 1959- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Có nhiều thành tích xuất sắc, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên giáo tỉnh ủy, có nhiều đề tài khoa học hiệu quả, tham gia giảng dạy và hướng dẫn nhiều luận văn thạc sĩ và một số luận án tiến sỹ.
Lễ tôn vinh “Trí thức Khoa học & Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” Lần 1 năm 2013 được tổ chức trang trọng tại Văn Miếu Trấn Biên nhân kỷ niệm 124 năm sinh nhật Bác Hồ.
Dự kiến lễ tôn vinh trí thức khoa học – công nghệ tiêu biểu của tỉnh lần 2 năm 2013 sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2014

                                                                                                                                      Bài và ảnh: Hiền Tâm

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập