Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(26/5/2015) Kinh nghiệm rút ra từ công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 – 2015
Cập nhật: 26-05-2015 02:06
Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tích phát triển tổ chức ngày càng lớn mạnh và triển khai được nhiều hoạt động khoa học công nghệ đem lại hiệu quả thiết thực, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Có được thành công đó là do Liên hiệp Hội Đồng Nai luôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, sự quan tâm chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, hướng dẫn tích cực của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng đoàn, Thường trực, Chi bộ, các đoàn thể và các hội thành viên, đã tập hợp và phát huy được tiềm năng của trí thức khoa học công nghệ của tỉnh, đồng thời cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác trong nhiệm kỳ, có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động. Ngoài ra, Liên hiệp Hội Đồng Nai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua, thực hiện tốt chế độ chính sách đãi ngộ tôn vinh trí thức, đặc biệt trong đó Liên hiệp Hội Đòng Nai đã thường xuyên làm tốt công tác thăm hỏi, gần gũi, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các hội thành viên. Tuy chưa được nhiều nhưng trong thực hiện nhiệm vụ suốt nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Đồng Nai cũng đã rút ra được một số kinh nghiệm quý báu trong công tác kiểm tra:
 

Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Đồng Nai gồm có 03 đồng chí, trong đó có 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 01 ủy viên do Đại hội Liên hiệp Hội Đồng Nai nhiệm kỳ III ( 2010 – 2015) tổ chức ngày 17/12/2010 bầu. Ủy ban Kiểm tra các Hội thành viên: Mỗi Hội thành viên có 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí trong Ban Chấp hành là Trưởng ban phụ trách công tác kiểm tra của Hội và tham gia công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Đồng Nai khi có yêu cầu. Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội đã xây dựng Quy chế hoạt động và Chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác kiểm tra trong năm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ủy ban Kiểm tra. Căn cứ trên lĩnh vực chuyên môn hoạt động của các hội thành viên, Liên hiệp Hội Đồng Nai chia đã chia 33 Hội thành viên với 12.679 hội viên cá nhân và 02 hội viên tập thể hoạt động trên các lĩnh vực kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường thành 3 cụm chuyên môn và cũng là 3 cụm thi đua đồng thời phân công mỗi cụm trưởng phụ trách một cụm hội thành viên, gắn hoạt động chuyên môn với công tác kiểm tra, công tác thi đua của cụm. Các ủy viên này có nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ các hội thành viên trong hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất, có sơ tổng kết và bình xét đề nghị khen thưởng.

Liên hiệp Hội Đồng Nai thực hiện tốt việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiêm tra của Liên hiệp Hội: Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đồng Nai duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ vào đầu mỗi quý để cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thống nhất nghị quyết về định hướng hoạt động trong đó có nhiệm vụ kiểm tra của Liên hiệp Hội và các hội thành viên và có sự phân công lãnh đạo theo dõi sâu sát, kịp thời hỗ trợ các hội thành viên thực hiện. Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ chỉ đạo Ban kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội và kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết hội thành viên đồng thời thực hiện quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Nai giai đoạn 2010-2015. Ban Chấp hành sinh hoạt định kỳ 6 tháng một lần nhằm kiểm điểm đánh giá công tác tổ chức và hoạt động, công tác tổ chức thực hiện điều lệ, nghị quyết đại hội hội thành viên, trong đó có báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội, báo cáo tham luận về hoạt động kiểm tra của các hội thành viên, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và giải quyết những vụ việc phát sinh nếu có. Thông qua báo cáo tham luận và qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị về hoạt động kiểm tra của một số hội thành viên, các hội thành viên khác đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế về hoạt động kiểm tra từ các hội bạn để liên hệ, áp dụng vào hoạt động kiểm tra của hội mình.   
Thường xuyên đánh giá việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra Liên hiệp Hội và ban Kiểm tra các hội thành viên: Theo định kỳ 6 tháng một lần, Liên hiệp Hội thành lập đoàn công tác gồm Đảng đoàn, Thường trực, Văn phòng và các ban chuyên môn, Ủy Ban kiểm tra thăm và làm việc với các hội thành viên về các nội dung: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành điều lệ, nghị quyết đại hội, quy chế, quy định của hội thành viên; Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí, hội phí, lệ phí… của Văn phòng hội thành viên và đơn vị trực thuộc.
Việc làm này rất quan trọng, có ý nghĩa vì mối qua hệ giữa Liên hiệp Hội các tỉnh và các hội thành viên không phải là quan hệ cấp trên, cấp dưới mà là ngang bằng do Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đều do UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập và đều có Điều lệ hoạt động riêng. Tuy nhiên trong Điều lệ Liên hiệp Hội tỉnh có 01 chương về hội thành viên do đó nều thường xuyên thực hiện tốt việc thăm hỏi, làm việc trên cơ sở Điều lệ chung và gắn Điều lệ các hội thành viên nhằm thực hiện công tác kiểm tra thì việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của đảng, chủ trương, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Liên hiệp Hội và Nghị quyết của các hội thành viên sẽ được triển khai thực hiện tốt, đến từng hội viên, tăng cường phát huy dân chủ, phòng chống tam nhũng, lãng phí, ngăn ngừa tiêu cực và góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước… Qua thực tế hoạt động, qua kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiểm tra chéo giữa các hội thành viên, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra. Cũng nhờ thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra nên trong suốt nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Đồng Nai và các hội thành viên không có biểu hiện sai trái, lệch lạc, không có vi phạm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo và cũng chưa phải phối hợp với Ban Kiểm tra các hội thành viên để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Đồng Nai luôn coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí để tạo thành sức mạnh tập thể, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội. Bài học kinh nghiệm của Đồng Nai rút ra là: Luôn luôn coi trọng và thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch tài chính, tạo sự đoàn kết thống nhất cao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.                                                                                              – Hiền Tâm.
 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập