Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tốt trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.
Cập nhật: 16-11-2016 04:29
Trong nhiệm kỳ III (2010 - 2015), mối quan hệ phối hợp công tác giữa Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng được tăng cường. Qua từng năm, sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đã được nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả cao hơn.
 
Ảnh 3 (Đã in).JPG
Hội đồng phản biển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai
Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự phối hợp thường xuyên với Liên hiệp Hội trong công tác tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cũng như phối hợp nhằm góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.
Nhiệm vụ chính và thường xuyên mà Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên hiệp Hội là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPBGĐXH) đối với các chương trình, đề án, dự án (gọi tắt là đề án). Để thực hiện tốt công tác này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên liên hệ với bộ phận đầu mối của Liên hiệp Hội để nắm thông tin, cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp do Liên hiệp Hội tổ chức, trong quá trình giải quyết công việc, đối với những nội dung phức tạp chưa có sự thống nhất giữa các bên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động mời các nhà khoa học, các chuyên gia đến trao đổi thông tin, từ đó có cơ sở thống nhất ý kiến, làm căn cứ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Từ năm 2005, triển khai thực hiện quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động TVPBGĐXH có ý nghĩa quan trọng trong công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết sách đối với các đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trước khi ban hành, hoạt động này bổ sung thêm các luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách chân thực, khách quan, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội; qua đó, các đề án có tính  khả thi cao, ứng dụng được công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nên khi tổ chức triển khai đề án sẽ mang lại hiệu quả và tiết kiệm.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Liên hiệp Hội thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 9 dự án là Dự án Hệ thống Trạm bơm Đắc Lua, huyện Tân phú, Kịch bản phim truyện Ảo ảnh của Tác giả Phạm Thanh Quang; Tham mưu Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Khu đô thị mới thành phố Nhơn Trạch; Phản biện Dự án Trạm bơm Ấp 7, xã Phú Tân, huyện Định Quán; Phản biện xã hội Báo cáo tổng hợp “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”; Phản biện xã hội Dự án Hồ chứa nước Thoại Hương, thuộc xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ; Phản biện xã hội Dự án nạo vét suối Săn máu; Dự án Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) của Trung tâm Kỹ thuật và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025", trong đó có các dự án quan trọng có tác động lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng như: Tham mưu Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Khu đô thị mới thành phố Nhơn Trạch (phản biện năm 2008), Danh mục dự án quan trọng, tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 (phản biện năm 2011), Báo cáo Tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (phản biện năm 2012) và Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 (phản biện năm 2013)…
Các báo cáo phản biện của Liên hiệp Hội đã đánh giá được các ưu, khuyết điểm của dự án, làm cơ sở để các chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện dự án, giúp UBND tỉnh ban hành các quyết định về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Riêng đối với dự án do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư là Báo cáo Tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phản biện của Liên hiệp Hội, cùng đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh đề án trình UBND tỉnh.
Ngoài sự phối hợp với Liên hiệp Hội trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp trong việc góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, đã có các ý kiến đóng góp, đề xuất tham mưu UBND tỉnh theo thẩm quyền, đúng thời gian theo đề nghị của Liên hiệp Hội.
Để đạt được kết quả như trên là do có sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự  quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh, đồng thời có sự quan tâm, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện của các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh, từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Kết quả công tác phối hợp tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án quan trọng của tỉnh giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là quan trọng. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được như trên, sự phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Liên hiệp Hội trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội vẫn còn một số hạn chế  như: Do chưa được sự phối hợp của một số Sở, ngành, địa phương nên số đề án mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội vẫn còn khiêm tốn so với số đề án mà UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có một số đề án lớn thuộc danh mục dự án quan trọng, tiêu biểu có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội như: Dự án đầu tư Cầu Hóa An, Dự án đầu tư cầu Hiệp Hòa,...
 Trong năm 2013, 2014, 2015 do nguồn vốn đầu tư không bảo đảm cân đối nên UBND tỉnh có chủ trương hạn chế đầu tư dự án mới nên không có đề án thuộc đối tượng phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
Phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án thời gian qua thực ra mớichỉ dừng lại ở sự phối hợp trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội là chính, chứ chưa thực hiện được  nhiệm vụ giám định xã hội.
Nguyên nhân của hạn chế trên là do: trong thời gian qua, một số Sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhận thức chưa đầy đủ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc  tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án sẽ đầu tư.
Nhằm khắc phục những hạn chế trên, đồng thời để nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu UBND tỉnh, cũng là nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Liên hiệp hội trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh có ý kiến đề xuất đối với các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất tham mưu UBND tỉnh quyết định. Thực hiện theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này và đã có ý kiến đề xuất các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 6 dự án trong năm 2015.
Để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  hoàn thành tốt công tác tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tổ chức thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, có một số nội dung cần được quan tâm:
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp Hội cùng các sở ngành liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 25/10/2005 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã  hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Qua việc tổng kết Quyết định 3697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đánh giá được kết quả việc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã  hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh từ các sở ngành, đơn vị, nhất là ở cấp huyện, nơi đang có nhiều dự án quan trọng tập trung xây dựng nông thôn mới đồng thời sẽ chỉ ra được những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và cách khắc phục để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã  hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt hơn.
Mặt khác, để góp phần làm tốt công tác này, các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục có sự phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đối với các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã  hội. Bên canh đó, Liên hiệp Hội tiếp tục quan tâm, chú trọng đến việc tập hợp các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh có sự cộng tác với Liên hiệp Hội. Qua danh sách các chuyên gia, nhà khoa học, đề nghị Liên hiệp Hội có sự chọn lọc, phân loại các chuyên gia, nhà khoa học theo các lĩnh vực chuyên môn và sử dụng các tiêu chí thích hợp để đánh giá năng lực thực sự của các chuyên gia trong từng lĩnh vực, để mời cộng tác với Liên hiệp Hội khi có nhu cầu.
 
                                                                                                                                      Văn Liên
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Đào Đức Trình - PCT - Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập