Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Một số vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật: 05-10-2021 02:28
Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, từ ngày 24 đến ngày 25/12/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (viết tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham dự của 640 đại biểu đại diện cho 152 Hội thành viên thay mặt cho 3,7 triệu hội viên trong cả nước (trong đó 89 Hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thông qua các báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm hoạt động; báo cáo kết quả công tác kiểm tra; định hướng phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh đến năm 2030. Đại hội cũng bầu ra Hội đồng Trung ương khóa VIII gồm 192 ủy viên, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương gồm 26 ủy viên, Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 4 đồng chí, trong đó TSKH. Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) - Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng của Quốc hội (khóa XIV) giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.

Để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu ra một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Về mục tiêu: Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội ngành thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội ngành thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu cụ thể để phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2030 là:

Một là: Xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức khoa học và công nghệ trong hệ thống chính trị nước ta, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Liên hiệp hội Việt Nam, các Hội thành viên, đặc biệt là Liên hiệp Hội địa phương có địa vị rõ ràng về mặt pháp lý trong hệ thống chính trị nước ta. Liên hiệp Hội đóng vai trò tích cực trong đời sống chính trị của đất nước, tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nhiệm vụ có tầm quan trọng quốc gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tập hợp trí thức; tham gia định hướng chính trị - tư tưởng, định hướng thông tin; giáo dục truyền thống; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Hai là: Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành tổ chức tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức góp phần quan trọng đưa tri thức khoa học và công nghệ trở thành động lực quyết định phát triển bền vững đất nước. Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong việc tham mưu, đề xuất, tư vấn và phản biện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tập hợp được lực lượng trí thức khoa học và công nghệ để thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, các hoạt động xã hội hoá, dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Ba là: Liên hiệp Hội Việt Nam mở rộng hợp tác, liên kết, trở thành đối tác có uy tín của các tổ chức trong nước và quốc tế; là một  đầu mối quan trọng trong công tác vận động, thu hút trí thức Việt kiều tham gia phát triển đất nước.

Liên hiệp Hội mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến khoa học và công nghệ; trở thành một kênh hoạt động có hiệu quả trong công tác ngoại giao nhân dân; thu hút đông đảo trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.


Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (2020 - 2025)


Bốn là: Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống. Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện vai trò đại diện chính thức của các hội thành viên và trí thức khoa học công nghệ liên quan tới những vấn đề về trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và quốc tế.

Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện vai trò định hướng, điều phối, hướng dẫn; hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ nguồn lực đối với các Hội thành viên nhằm phát triển bền vững các tổ chức thành viên trong hệ thống.

Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Đại hội đã xác định:

Một là: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thẩm quyền thúc đẩy thể chế hóa các văn bản của Đảng về Liên hiệp Hội Việt Nam: Chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm quyền tiếp tục thúc đẩy việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng có liên quan đến Liên hiệp hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị. Tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước và Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các cơ chế, chính sách để các bộ, ngành rà soát, lựa chọn và chuyển một số dịch vụ công, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước liên quan đến chức năng chuyên ngành của các hội trí thức của Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, góp phần tinh giảm biên chế, bộ máy của cơ quan nhà nước, tạo điều kiện nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của các hội.

Hai là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác hội viên: Thống nhất chủ trương về đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội Việt Nam, phấn đấu đến nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống. Tất cả các Liên hiệp Hội địa phương thống nhất sử dụng chung Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam.  Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy Liên hiệp Hội địa phương theo một mô hình thống nhất, tinh gọn, hiệu quả, từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ, tôn trọng sự tự do sáng tạo trong hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, các hội ngành thành viên và đơn vị trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Ba là: Nâng cao năng lực và đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyên môn thông qua các nhiệm vụ quan trọng: Đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức, truyền thông kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chủ động thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia công tác xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm đến hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam.


Đoàn đại biểu Liên hiệp Hội Đồng Nai tham dự Đại hội Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (2020 - 2025)


Bốn là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam theo hướng tăng cường, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các tổ chức trong toàn hệ thống. Giải quyết tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phối hợp rà soát hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam để kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất vai trò, vị trí chính trị - xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương trong toàn hệ thống chính trị. Xác định rõ, phân loại các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương; quy định việc đặt hàng của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ các hội ngành thành viên, các tổ chức trực thuộc trong các hoạt động, góp phần quan trọng thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Tham mưu, xây dựng thực hiện các chương trình phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, địa phương, trường đại học, tập đoàn kinh tế. Hỗ trợ các Liên hiệp Hội địa phương, hội ngành thành viên xây dựng, triển khai các chương trình phối hợp với bộ chủ quan, sở, ngành địa phương, góp phần nâng cao nhận thức các cấp chính quyền về vai trò, vị trí Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương trong hệ thống chính trị.

Năm là: Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân có quy mô lớn và uy tín quốc tế, nhất là hợp tác về khoa học và công nghệ, góp phần vào nỗ lực chung của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổ chức gặp mặt thường kỳ với các đại diện và tham tán về khoa học công nghệ, chia sẻ về thành tựu năng lực của các tổ chức trong hệ thống, các ưu tiên hợp tác của đối tác. Thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức đầu mối của trí thức ở nước ngoài nhằm tạo ra mạng lưới liên kết các nhà khoa học trong và ngoài nước, tham gia các dự án nghiên cứu chung, các chương trình khoa học và công nghệ, tạo cơ chế thu hút trí thức khoa học và công nghệ, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam phục vụ phát triển đất nước.

TS. Vy Văn Vũ

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập