Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Nhìn lại 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (1996 - 2021)
Cập nhật: 16-11-2021 08:40
25 năm qua tuy có không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quyết tâm vượt khó, nỗ lực phấn đấu trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai (viết tắt là Liên hiệp Hội Đồng Nai) đã từng bước xây dựng, phát triển và khẳng định vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà. Đại hội Liên hiệp Hội Đồng Nai lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cho nhiệm kỳ mới, trong đó xác định mục tiêu: “Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển Liên hiệp Hội Đồng Nai là tổ chức chính trị - xã hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút đông đảo, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh”.

​         Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành liên quan cùng sự nỗ lực của đội ngũ trí thức, các Hội thành viên và Hội viên tập thể, Liên hiệp Hội Đồng Nai từng bước củng cố tổ chức, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Những kết quả mà Liên hiệp Hội Đồng Nai và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh đạt được, cụ thể:

 

Liên hiệp Hội Đồng Nai nhận Cờ thi đua hạng Nhất của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai (2020 - 2025)

 

Một là, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội, chính sách đối với trí thức, trong đó có Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Hai là, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã từng bước củng cố bộ máy máy tổ chức: Khi mới thành lập, bộ máy thường trực của Liên hiệp Hội Đồng Nai chưa có, các thành viên lãnh đạo chỉ có một Chủ tịch chuyên trách, còn lại là những thành viên không chuyên trách. Đến nhiệm kỳ II, thêm một Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký chuyên trách và bộ máy Văn phòng chỉ có vài chuyên viên. Đến nay, bộ phận thường trực Liên hiệp Hội Đồng Nai gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách (trong đó 1 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký). Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Đồng Nai gồm Trung tâm Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Ban Khoa học công nghệ; Ban Thông tin, phổ biến kiến thức, Hội viên và Văn phòng. Số lượng biên chế được UBND tỉnh phân bổ hàng năm rất khiêm tốn, vì vậy mỗi người phải đảm trách nhiều công việc. 

Năm 2008, Liên hiệp Hội Đồng Nai thành lập Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy, thành lập Chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh với 4 đảng viên, đến nay số lượng đảng viên tăng lên là 9. Năm 2013, Liên hiệp Hội Đồng Nai thành lập Công đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở. Năm 2015, được sự quan tâm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai được cấp trụ sở làm việc mới (số 281, đường 30 tháng Tư, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa).

 

Tổ chức tổng kết, trao giải các phong trào Hội thi, cuộc thi

 

Ba là, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (Bản tin, website, Đề án phổ biến kiến khoa học công nghệ, truyền thông bảo vệ môi trường, Tọa đàm Nhịp cầu trí thức…) góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp trí tuệ vào các nội dung góp phần hoàn thiện các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương; tham gia hoạch định chính sách và góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức nhiều hội thảo chất lượng, được cấp ủy, chính quyền và nhiều chuyên gia đánh giá cao. Triển khai tốt và đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào cuộc thi, hội thi; hàng năm Liên hiệp Hội Đồng Nai đều được Liên hiệp Hội Việt Nam vinh danh trong các buổi lễ trao giải cấp quốc gia như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ, Giải thưởng Sách vàng sáng tạo… Các đề tài, giải pháp khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được đưa vào trong các lĩnh vực đời sống, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức Đồng Nai trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bốn là, Liên hiệp Hội Đồng Nai luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, Hội viên tập thể, tạo môi trường lành mạnh để đội ngũ trí thức tỉnh nhà phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điều này một lần nữa khẳng định Liên hiệp Hội Đồng Nai đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò, sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Năm là, Liên hiệp Hội Đồng Nai tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập, nâng trao trình độ lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, xây dựng phong trào thi đua phát triển liên tục và có hiệu quả thiết thực. Với những kết quả đã đạt được, trong 25 năm qua (1996 - 2021) Liên hiệp Hội Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp Hội Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen nhằm ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của tập thể đội ngũ trí thức tỉnh.

Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Đồng Nai tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành các nhiệm vụ mà Nhà nước giao. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, có chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các văn bản mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chủ trương, chính sách, cơ chế phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức hoạt động có hiệu quả.

Từ những kết quả nêu trên, có thể khẳng định rằng, thời gian 25 năm xây dựng và phát triển là chưa dài, nhưng với những thành tích đạt được, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã khẳng định vai trò quan trọng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai văn minh, giàu đẹp.

Dương Phúc

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập