Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
(16/1/2015) Đề xuất chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Cập nhật: 16-01-2015 04:12
Tại dự thảo Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Tài chính đề xuất Liên hiệp Hội có hệ thống gồm hai cấp: ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo dự thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật; là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống gồm hai cấp: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức và hoạt động theo điều lệ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và theo quy định của pháp luật.
Chế độ, chính sách cho cán bộ hoạt động hội
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên hiệp Hội) được giao biên chế hàng năm theo vị trí việc làm phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động trên cơ sở cân đối biên chế, ngân sách hàng năm của Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối với cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước phân công, luân chuyển, điều động làm việc tại Liên hiệp Hội trong chỉ tiêu biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách được áp dụng theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Dự thảo nêu rõ, những người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm việc tại Liên hiệp Hội trong chỉ tiêu biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách được áp dụng theo quy định của Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp thuộc Liên hiệp Hội thì việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách áp dụng theo Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Người đã nghỉ hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách trong chỉ tiêu biên chế được giao của Liên hiệp Hội được hưởng chế độ thù lao theo quy định của pháp luật. Phụ cấp chức vụ cho Lãnh đạo (Bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký) và các Trưởng ban, Phó trưởng các Ban chuyên môn, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng) của Liên hiệp Hội được hưởng như các Tổ chức chính trị - xã hội khác.
Nguồn kinh phí hoạt động
Theo dự thảo, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động cho Liên hiệp Hội theo phân cấp ngân sách, bao gồm: Kinh phí đảm bảo cho hoạt động tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường hoạt động cho trí thức khoa học và công nghệ theo định hướng và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước của Liên hiệp Hội được xác định căn cứ chỉ tiêu biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền giao và định mức phân bổ chi quản lý hành chính; kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin và phổ biến kiến thức, các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án điều tra cơ bản, dự án về lĩnh vực môi trường, kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tôn vinh trí thức nhằm khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.
Dự thảo cũng nêu rõ, hàng năm, Liên hiệp Hội huy động các nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.
                                                                         Dương Phúc (Nguồn: khoahocphothong.com.vn)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập