Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai - HUY ĐỘNG SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Cập nhật: 11-09-2019 01:05
Ngày 30, 31 tháng 7 năm 2019, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị, sự kiện tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần IX đã diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển, hội nhập quốc tế; toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp trong tỉnh cùng cả nước nỗ lực thi đua xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội X của Đảng bộ tỉnh đề ra, hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tổng kết, đúc kết bài học thực tiễn việc thực hiện Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), trên cơ sở đó hiệp thương thống nhất Chương trình hành động nhiệm kỳ IX (2019 - 2024) thiết thực, hiệu quả với tinh thần: “DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - ĐỒNG THUẬN - PHÁT TRIỂN”.

Trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của Mặt trận tổ quốc tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp; triển khai sâu rộng, có hệ thống chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Trang Thông tin điện từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chú trọng và tăng cường phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước, cơ quan báo, đài đã tạo được hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Phát huy và thực hiện tốt vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, đặc biệt là hình thức đối thoại dân chủ, tiếp xúc lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân đạt một số kết quả tích cực.  

Hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hàng năm (18/11) đã đi vào nề nếp, hầu hết các khu dân cư đều sôi nổi tổ chức Ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp đối tượng và điều kiện, đặc điểm của từng khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã động viên, vận động nhân dân tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình đóng góp ý kiến cho đảng viên tại các cuộc họp ở khu dân cư và tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tố giác xác thực, có giá trị, trong đó có nội dung liên quan đến suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời theo dõi kết quả xử lý của các cơ quan và thông báo cho nhân dân được biết..

Chú trọng đổi mới về nội dung và phương pháp vận động trong các tôn giáo, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực: Phát huy vai trò, nguồn lực và vận động đồng bào các tôn giáo hăng hái tham gia hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật gắn với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”; phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, góp ý bổ sung, hoàn thiện các chính sách về tôn giáo; tăng cường đối thoại với các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo, trên cơ sở đó giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong công tác dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động, triển khai cụ thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc; lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp vùng đồng bào dân tộc với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giúp đồng bào hiểu rõ và tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc qua đó kịp thời phản ánh, kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác dân tộc và góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc; xuất hiện nhiều mô hình tốt giúp đồng bào dân tộc vượt nghèo; triển khai cuộc vận động làng dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện tốt công cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm tham gia xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh.

28e31e1f1bb2ffeca6a3.jpg

Hình: Đ/c Trần Quang Toại – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn những diễn biến phức tạp; xu hướng phát triển - hợp tác - hội nhập quốc tế là chính, nhưng đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đem lại hạnh phúc cho toàn dân là việc còn nhiều khó khăn, khó lường, đòi hỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải tiếp tục đoàn kết bền chặt, yêu nước thực lòng, phát huy dân chủ, bền vững lòng tin, vượt mọi khó khăn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong tình hình ấy, Đảng bộ, chính quyền, quân dân Đồng Nai cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; tăng tốc cùng dòng chảy cách mạng công nghiệp 4.0 quyết tâm xây dựng tỉnh nhà và góp phần xây dựng nước nhà phát triển bền vững, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Thực tế đó yêu cầu phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 phải kết tinh trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thắp lửa yêu nước, gia tăng nội lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc theo luật định. tập trung thực hiện có hiệu quả 5 Chương trình trong điểm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nộ dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Đồng Nai và các cấp,  đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng để phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm nhằm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại hội  kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng và tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đề ra, cùng cả nước phát triển bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

                                                                                                                                                         Thanh Thủy

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS
* Địa chỉ : 
  281- Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
* Điện thọai : 0251.3946348 - Fax : 0251.3946348 - Email : lienhiephoidn@gmail.com

* Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ.
   Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai.
* Chịu trách nhiệm Biên tập :

- ThS. Trần Quang Toại: PCT-TTK Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
- ThS. Nguyễn Văn Liệt: PCT Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai.
Đăng nhập