Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai phát triển vững mạnh và toàn diện
Cập nhật: 18-08-2021 07:42
25 năm trưởng thành và phát triển (1996 - 2021), Liên hiệp Hội Đồng Nai đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh. Nhìn lại 25 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức sẽ càng trưởng thành hơn nữa, tiếp tục phấn đấu, cống hiện chất xám, trí tuệ, sức sáng tạo, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xây dựng một tỉnh Đồng Nai giàu mạnh theo hướng công nghiệp và hiện đại hoá.

Kể từ khi thành lập đến nay (năm 1996), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã phát huy được vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên, Hội viên tập thể, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong tiến trình hội nhập với vùng và cả nước.


Kết nạp Hội thành viên, tập hợp đội ngũ trí thức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội Đồng Nai 


Liên hiệp Hội Đồng Nai không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách về tập hợp đội ngũ trí thức, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, trọng dụng nhân tài để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động của Liên hiệp Hội Đồng Nai ngày càng toàn diện, đồng đều trên mọi mặt, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, được được thể hiện trên một số nhiệm vụ như sau:

Về công tác xây dựng tổ chức và tập hợp đội ngũ trí thức: Đến nay Liên hiệp Hội Đồng Nai có Đảng đoàn, Thường trực, Chi bộ và Công đoàn. Đội ngũ cán bộ, viên chức Liên hiệp Hội gồm 12 người, trong đó Thường trực có 3 người, các phòng, ban chuyên môn có 9 người gồm Văn phòng; Ban Khoa học công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội; Ban Thông tin phổ biến kiến thức và hội viên. Tuy ít người, nhưng với sự nỗ lực chung, hàng năm Liên hiệp Hội đều  xây dựng kế hoạch làm việc với các Hội thành viên và Hội viên tập thể để rà soát nắm tình hình, cùng các Hội tháo gỡ khó khăn, củng cố tổ chức, đa dạng các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho.

Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tập hợp và kết nạp 37 Hội thành viên (trong đó có 32 Hội thành viên và 5 Hội viên tập thể) với hơn 25 ngàn hội viên, hoạt động trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội; đội ngũ trí thức có mặt hầu hết trong bộ máy cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, trong các thành phần kinh tế, trong mọi mặt của đời sống và xã hội.

Về hoạt động chuyên môn, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã triển khai các nhiệm vụ: nghiên cứu và ứng dụng khoa học; truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức các phong trào cuộc thi, hội thi; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác của Tỉnh ủy và UBND giao. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã chủ động đề ra nhiều biện pháp, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hoạt động.

Liên hiệp Hội Đồng Nai đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1600-QĐ/TU ngày 25/6/2019 về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội Đồng Nai với Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các Ban cán sự Đảng và Đảng đoàn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố với Liên hiệp Hội Đồng Nai và Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa trong mọi hoạt động, chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với 11 Huyện ủy, Thành ủy và một số Sở, ngành để tạo sự gắn kết với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn.

Trong hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ: Hằng năm Liên hiệp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương để triển khai. Chủ đề, nội dung, đối tượng mà Liên hiệp Hội hướng đến phong phú và đa dạng, bám sát với thực tiễn đang đặt ra tại địa phương như: xây dựng nông thôn mới; giáo dục kỹ năng giới tính, tư vấn sức khỏe tâm sinh lý; tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ môi trường... Đối tượng tuyên truyền là mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi, mọi thành phần kinh tế, trong đó ưu tiên cho các đối tượng vùng sâu, vùng xa, những vùng có điều kiện kinh tế và điều kiện sống còn rất nhiều khó khăn, để họ được tiếp cận những thông tin khoa học công nghệ quan trọng và cần thiết cho đời sống. Hình thức mà Liên hiệp Hội triển khai rất đa dạng, nhiều phương thức, nhiều kênh khác nhau; có thể là trực tiếp đến địa phương để triển khai, tư vấn, truyền tải nội dung, hoặc có thể qua sóng truyền hình thông qua việc phối hợp với Đài PT - TH Đồng Nai; qua Bản tin Khoa học & Đời sống, website của Liên hiệp Hội. Với sự đa dạng trong việc triển khai như vậy, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ được Liên hiệp Hội tổ chức đạt hiệu quả cao, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.


Tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” 


Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Hằng năm, Liên hiệp Hội chủ động đề xuất UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận để Liên hiệp Hội phản biện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Đây một hoạt động mang tính khoa học khách quan, giúp cho lãnh đạo tỉnh, địa phương có cơ sở để triển khai các dự án, đề án, công trình phúc lợi, an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, Liên hiệp Hội phản biện hơn 15 dự án quan trọng, nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có thể nói, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Đồng Nai không chỉ đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật mà còn tập hợp, phát huy được tiềm năng, chất xám của đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đẩy mạnh các phong trào cuộc thi, hội thi: Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Đồng Nai, Liên hiệp Hội bắt đầu triển khai từ năm 2016, nhận được hơn 60 giải pháp, mô hình từ các em học sinh trong tỉnh. Từ năm 2017, Liên hiệp Hội đề xuất UBND tỉnh cho phép tổ chức Cuộc thi cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố là Trưởng ban. Với cách thức tổ chức thi 2 cấp, Cuộc thi các năm tiếp theo được phát động rộng rãi, động viên, khuyến khích các trường học, giáo viên và học sinh tham gia; đồng thời giảm áp lực cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trong việc chấm và chọn các giải pháp, mô hình đăng ký tham gia cấp quốc gia. Từ sự đổi mới hình thức tổ chức, Cuộc thi ngày càng đi sâu vào chất lượng và hiệu quả, thu hút sự ủng hộ, đồng thuận của trường học, phụ huynh và học sinh. Số lượng và chất lượng giải pháp tham dự Cuộc thi tăng lên rõ rệt, từ hàng chục giải pháp thì đến nay đã có hàng ngàn giải pháp dự thi, đạt giải cao cấp toàn quốc. Năm 2020, Đồng Nai được vinh danh là 1 trong 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt Cuộc thi tại địa phương. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Liên hiệp Hội nói riêng, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh nói chung.

Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp Hội Đồng Nai được UBND tỉnh giao chủ trì tổ chức từ năm 2018. Rút kinh nghiệm từ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, công tác phát động, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức chặt chẽ, thu nhút nhiều giải pháp tham dự có chất lượng. Hàng năm Đồng Nai đều có giải pháp đạt giải cấp toàn quốc.

Ngoài phong trào cuộc thi và hội thi, Liên hiệp Hội còn chủ trì và tổ chức các hội đồng giới thiệu, chọn lựa các giải pháp đạt giải cao, có khả năng ứng dụng để tôn vinh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam, qua đó giới thiệu những kết nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức đã ứng dụng có hiệu quả trong phát triển kinh tế địa phương...

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các hội thảo khoa học. Trong 5 năm (2016 - 2021), Liên hiệp Hội phối hợp tổ chức được 4 hội thảo, cụ thể: phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”; cùng với Hiệp hội gốm mỹ nghệ, Sở Công thương và UBND TP. Biên Hòa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn phát huy giá trị nghề gốm truyền thống Biên Hòa”; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tổ chức hội thảo khoa học về đồng chí Hà Huy Giáp và đồng chí Phạm Xuân Ẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; phối hợp với UBND huyện Trảng Bom, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Các hội thảo khoa học thu nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, những kiến nghị, những đề xuất, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn bản sắc, văn hóa và lịch sử vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai hơn 320 năm hình thành và phát triển.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp Hội luôn quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát động rộng rãi trong cơ quan và hệ thống các Hội thành viên, Hội viên tập thể, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội Đồng Nai. Số lượng tập thể, cá nhân được Trương ương, UBND tỉnh khen thưởng nhiều hơn, chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Liên hiệp Hội được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hằng năm, Liên hiệp Hội được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc hạng Nhất của Khối thi đua và Cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân của Liên hiệp Hội Đồng Nai, các Hội thành viên, Hội viên tập thể vinh dự nhận được Bằng khen của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương.

Dương Phúc

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập