Tìm kiếm
 

 Nội dung bản tin

 
Trí thức Đồng Nai và công tác xây dựng Đảng
Cập nhật: 05-10-2021 02:18
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định một số vấn đề sau: Quan điểm chỉ đạo: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII:

(4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Các đột phá chiến lược:

(2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh đó, để tận dụng thời cơ và vượt qua thách thức của cuộc chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thì khâu đột phá đầu tiên phải được tính đến là đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là tầng lớp trí thức tinh hoa của dân tộc.

Ngày xưa, trong bài thơ “Chí làm trai” Nguyễn Công Trứ đã nói:

“Đã sinh ra ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông”

Trong cuộc sống hôm nay, chí làm trai của lớp thanh niên có sự thay đổi do thời đại đã đổi thay. Lớp thanh niên ngày nay đang sống trong thời bình và thời đại toàn cầu hoá. Để tồn tại và sống có ý nghĩa, mỗi người phải có công ăn việc làm, có trình độ học vấn, có bản lĩnh và biết thích nghi với những sự thay đổi, có phẩm chất và nhân cách tốt; xứng đáng là một trí thức trong thời đại 4.0.

Từ cách hiểu về những phẩm chất của người trí thức như vậy, chúng ta cần nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của trí thức nước nhà trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, trong kỷ nguyên mà Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ theo hướng tiến bộ làm thay đổi nhanh chóng thế giới về tất cả các mặt, như kinh tế, chính trị, cách thức tổ chức và điều hành xã hội... và nổi bật hơn cả trong số đó là sự hình thành nền kinh tế tri thức, kinh tế số, xã hội số...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhiều lần khẳng định rằng, “kiến thiết cần có nhân tài”; cách mạng “cần có lực lượng của trí thức (chúng ta quen gọi là lao động trí óc)”; “trong xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trân trọng trí thức và thực sự Người đã quy tụ được nhiều trí thức tài ba ở tất cả các lĩnh vực. Dù trong điều kiện cực kỳ gian khổ, thiếu thốn mọi bề, không chỉ trong cuộc sống thường nhật mà cả trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng tất cả những người được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát hiện, trọng dụng đều là những người trí thức tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ sự nghiệp trường kỳ kháng chiến, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Rõ ràng là để cho những người có học vấn cao trở thành trí thức, để họ thực hiện được chính tâm thì cần phải có điều kiện từ hai phía; một là, từ chính bản thân người trí thức và hai là từ phía Đảng và Nhà nước.

Thời đại đang có những biến động nhanh chóng và rất khó lường, cho nên rất cần đến tư duy khoa học, trong đó có tư duy phản biện. Triết học biện chứng duy vật có vai trò, có khả năng và có trách nhiệm nâng tầm tư duy biện chứng của trí thức nói riêng và của xã hội nói chung trong quá trình đổi mới đất nước để chúng ta đi vào cuộc cách mạng chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên, để từng bước tiến hành có kết quả và đến đích thành công trong cuộc cách mạng chuyển đổi công nghệ số và trí tuệ nhân tạo thì đội ngũ trí thức giữ vai trò và trọng trách nặng nề nhất. Đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay với tư cách là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt và mang trên vai sứ mệnh cao cả, cần phát huy tốt hơn nữa khả năng của mình để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, góp phần nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong chương trình phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ năm 2021 với chủ đề “Phát huy kỹ năng sáng và nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu niên nhi đồng”, Liên hiệp Hội Đồng Nai tổ chức đoàn công tác đến một số trường học trên toàn tỉnh để hướng dẫn cho các em học sinh các nội dung này nhằm giúp cho các em thể hiện khát vọng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Trong đoàn công tác, Liên hiệp Hội Đồng Nai đã mời được 2 tiến sĩ trẻ là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Lạc Hồng, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để truyền cảm hứng cho các em học sinh, nhằm “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam”; đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay là những giải pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của cách mạng, góp phần thực hiện mục tiêu, tầm nhìn của Đảng đến năm 2030 và khát vọng đến năm 2045, gắn với hai mốc lịch sử quan trọng của Đảng và của đất nước.

Qua đợt công tác, Thường trực Liên hiệp Hội Đồng Nai cảm nhận được: để góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong thời gian tới, đội ngũ trí thức trẻ tỉnh Đồng Nai cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:


Tập huấn “Phát huy kỹ năng sáng và nghiên cứu khoa học cho thanh thiếu niên nhi đồng” cho học sinh


Một là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, thiếu niên; trong đó, chú trọng tuyên truyền yếu tố tích cực, người tốt, việc tốt, hành động đẹp. 

Hai là, tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên. Tổ chức để thanh niên chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng...

Ba là, với các kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ trí thức trẻ phải khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học gắn với các lĩnh vực của đời sống.

Bốn là, tham gia làm công tác tư vấn, phản biện các đề tài trọng điểm của tỉnh, cung cấp các luận cứ khoa học giúp cho chính quyền địa phương đưa ra các quyết định để triển khai hiệu quả các chương trình/dự án phát triển kinh tế.

Năm là, tham gia vào hội đồng giám khảo chấm các giải pháp/mô hình Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Đồng Nai.

Thực hiện 5 giải pháp trọng điểm nêu trên chính là những đóng góp thiết thực của đội ngũ trí thức Đồng Nai trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ThS. Nguyễn Văn Liệt

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH & KT Đồng Nai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 

 Liên Kết Website

 
Lượt truy cập:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỒNG NAI                            * Chịu trách nhiệm chính: TS. Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Nai
DONG NAI UNION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATIONS         * Chịu trách nhiệm Biên tập:
* Địa chỉ: 281 Đường 30/4 - P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa - Đồng Nai               - ThS. Nguyễn Văn Liệt - PCT-TTK Liên hiệp Hội Đồng Nai
* Điện thoại:0251.3946348 - Email:lienhiephoidn@gmail.com                            - ThS. Trần Quang Toại - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Đồng Nai


 ​

Đăng nhập